طرح نقدی

  • توسط |
  • نظرات خاموش

[SLGF id=697] طرح نقدی (بدون جایگزین) خودرو فرسوده ۹۶ طرح نقدی خودرو فرسوده چیست

طرح خودرو فرسوده دولتی

  • توسط |
  • نظرات خاموش

ارگان یا اداره محترم در صورت وجود خودرو فرسوده با شماره مرکز ( 32723688-044

طرح کامیون های فرسوده

  • توسط |
  • نظرات خاموش

متقاضی محترم در حال حاضر طرح کامیون های فرسوده فعال نمیباشد و در صورت