طرح کامیون های فرسوده

متقاضی محترم در حال حاضر طرح کامیون های فرسوده فعال نمیباشد و در صورت شروع طرح در