طرح نقدی تاکسی های فرسوده برون شهری

مرکز اسقاط شایان صنعت ارومیه جهت از رده خارج کردن تاکسی های فرسوده برون شهری از ناوگان