طرح خودرو فرسوده دولتی

ارگان یا اداره محترم در صورت وجود خودرو فرسوده با شماره مرکز ( 32723688-044 ) تماس بگیرید