طرح جایگزینی خودرو فرسوده(سایپا)

[SLGF id=698] طرح جایگزین خودرو فرسوده ۹۶ طرح جایگزین خودرو فرسوده آغاز ثبت نام  شرایط ، مدارک

طرح جایگزینی خودرو فرسوده(ایرانخودرو)

متقاضی محترم در حال حاضر طرح جایگزینی خودرو فرسوده ایرانخودرو فعال نمیباشد و در صورت شروع طرح